Motie Thieme over herin­voering van de klep­keuring voor veetrans­por­teurs


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer dat is opgesteld en geimplementeerd door de veevervoerdersorganisaties, sinds 1 april 2008 de klepkeuring tijdens het opladen van diertransporten vervangt;

constaterende, dat de minister van LNV in haar brief van 20 maart jongstleden heeft aangegeven dat zij bij vervanging van de klepkeuring de nadrukkelijke randvoorwaarde heeft gesteld dat het kwaliteitssysteem geaccrediteerd dient te zijn;

constaterende, dat accreditatie van dit kwaliteitssysteem ontbreekt waardoor de onafhankelijkheid van de opgestelde kwaliteitseisen alsmede onafhankelijke controle, handhaving en sanctionering ontbreken;

verzoekt de regering de klepkeuring weer in te voeren voor veetransporteurs die deelnemen aan het kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer, ten minste totdat de onafhankelijkheid van het systeem is gewaarborgd en het systeem is geaccrediteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV