Motie Thieme over een plan van aanpak tegen het aanbieden en vervoeren van wrak vee


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de heer Vanthemsche in zijn rapport over het functioneren van de VWA aangeeft dat veehouders exportverzamelplaatsen gebruiken om op een weinig risicovolle en relatief goedkope manier van hun wrakke dieren af te komen, omdat overheidstoezicht op de aanvoer van dieren op exportverzamelplaatsen en afvoer van dieren voor de Nederlandse markt ontbreekt;

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen waarmee de controle, handhaving en sanctionering op dusdanige wijze wordt georganiseerd dat het aanbieden en vervoeren van wrak vee op effectieve wijze wordt tegengegaan en de Kamer hierover binnen twee maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD