Motie Thieme over heldere richt­lijnen en eenduidige dieren­wel­zijns­cri­teria


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de heer Vanthemsche in zijn rapport over het functioneren van de VWA aangeeft dat in slachterijen die zijn gespecialiseerd in afgedankte dieren (melkkoeien en zeugen) VWA-dierenartsen geleidelijk hun normen op het gebied van dierenwelzijn naar beneden bijstellen omdat gewenning optreedt;

constaterende, dat het ontbreken van heldere richtlijnen en eenduidige criteria op het gebied van dierenwelzijn bijdraagt aan het ontstaan van deze glijdende schaal;

constaterende, dat het hierdoor mogelijk is dat dieren die nooit vervoerd hadden mogen worden vanwege lichamelijke gebreken en/of ziekte toch op de slachtlijn terechtkomen;

verzoekt de regering zo snel mogelijk heldere richtlijnen en eenduidige dierenwelzijnscriteria op te stellen en tevens een roulatiesysteem voor VWA-dierenartsen te ontwikkelen om gewenning tegen te gaan en de Kamer hierover binnen twee maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD