Motie Thieme over een landelijk vast­ge­steld rest­ruim­te­beleid


1 maart 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er grote woningtekorten dreigen voor met name senioren;
constaterende, dat in dorpen en op het platteland in veel gevallen sprake is van een bouwstop;
overwegende, dat veel restruimte in de vorm van stallen, schuren, garages en loodsen onbenut blijft;
overwegende, dat woningnood en restruimte elkaar zouden kunnen compenseren;
overwegende, dat het toestaan van woningbouw binnen de bestaande bouwvolumes leidt tot een kleinere beslag op de groene ruimte en een grotere revitalisering van dorpen en platteland dan bij andere oplossingen het geval is;
constaterende, dat provinciaal en lokaal ruimtelijk beleid grote onderlinge verschillen kennen in termen van contingentering en aanvullende regelgeving;
verzoekt de regering onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een landelijk vastgesteld restruimtebeleid waardoor binnen de bestaande bouwvolumes en binnen kaders van verantwoorde ruimtelijke inbedding gekomen wordt tot het zo groot mogelijk maken van het aantal wooneenheden in dorpen en op het platteland,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP