Motie Thieme over de inten­sieve veehou­derij


1 maart 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de intensieve veehouderij een van de meest milieubelastende en broeikasgasproducerende sectoren van ons land is;
constaterende, dat volgens het rapport «Livestock's long shadow» de FAO stelt dat de veehouderij 18% van alle broeikasgassen produceert en daarmee een grotere vervuiler is dan verkeer en vervoer;
constaterende, dat dierenwelzijn ernstig te lijden heeft van intensieve vormen van veehouderij;
overwegende, dat Nederland qua grondoppervlakte, arbeidskosten en eigen productie van veevoer geen toekomst kan bieden aan de intensieve veehouderij;
constaterende, dat grootscheepse vervoersbewegingen en concentraties van intensieve veehouderijbedrijven tot onaanvaardbare risico's leiden met het oog op dierziektecrises;
constaterende, dat steeds meer bedrijven in de intensieve veehouderij het hoofd niet meer boven water kunnen houden;
verzoekt de regering bij één van de kenniscentra een onderzoeksopdracht te plaatsen naar de mogelijkheden van sanering van de intensieve veehouderij, gericht op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen door deze sector in de komende kabinetsperiode met 20%, met uitsluiting van nieuwe vormen van intensivering,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD