Motie Thieme over een landelijk rest­ruim­te­beleid


10 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er grote woningtekorten dreigen voor met name senioren en jongeren;

constaterende, dat in dorpen en op het platteland in veel gevallen sprake is van een bouwstop;

constaterende, dat het Economisch instituut voor de Bouwnijverheid voorziet dat vanwege de kredietcrisis de bouwproductie in 2009 en 2010 met 10% zal dalen en de werkgelegenheid in de sector met 5%;

overwegende, dat veel restruimte in de vorm van stallen, schuren, garages en loodsen onbenut blijft;

overwegende, dat woningnood en restruimte elkaar zouden kunnen compenseren;

overwegende, dat het toestaan van woningbouw binnen de bestaande bouwvolumes leidt tot een kleiner beslag op de groene ruimte en een grotere revitalisering van dorpen en platteland dan bij andere oplossingen het geval is;

constaterende, dat provinciaal en lokaal ruimtelijk beleid grote onderlinge verschillen kennen in termen van contingentering en aanvullende regelgeving;

verzoekt de regering onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een landelijk vastgesteld restruimtebeleid waardoor binnen de bestaande bouwvolumes en binnen kaders van verantwoorde ruimtelijke inbedding versneld gekomen wordt tot het zo groot mogelijk maken van het aantal wooneenheden in dorpen en op het platteland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV