Motie Thieme over concrete indi­ca­toren en afre­kenbare doelen voor het beleid inzake dieren­welzijn


22 mei 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer stelt:

- dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet beschikt over een betrouwbaar meetinstrument om de naleving van bestaande dierenwelzijnsnormen vast te kunnen stellen;

- dat het niet duidelijk is hoe de beleidsdoelstelling van 5% integraal diervriendelijke stallen zich verhoudt tot de nalevingsnorm van 70% wat betreft welzijnsnormen;

- dat onduidelijk is wat wordt verstaan onder "integraal diervriendelijke stallen";

constaterende, dat beoordeling van de resultaten op het gebied van dierenwelzijn hierdoor wordt bemoeilijkt;

verzoekt de regering concrete indicatoren en afrekenbare doelstellingen te formuleren die een eenduidig inzicht verschaffen in de voortgang van het kabinetsbeleid dat erop is gericht en grotere mate van dierenwelzijn te bereiken en de Kamer hierover vóór de begrotingsbehandeling van 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD, PVV

Tegen

CDA, CU, LVER, SGP, VVD