Motie Ouwehand over productie en consumptie van duurzame eiwitten als onderdeel van de Neder­landse inzet tijdens de FAO-confe­rentie


29 mei 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kabinetsbrede aanpak van duurzame ontwikkeling ingaat op de negatieve effecten van de productie van dierlijke eiwitten op de beschikbare ruimte, biodiversiteit, waterverbruik, broeikasgasemissies, mens en milieu, en dat het kabinet voornemens is, de productie en consumptie van duurzame eiwitten te stimuleren;

van mening, dat deze aanpak een integraal onderdeel zou moeten zijn van alle activiteiten van de regering om voedselcrises te voorkomen, klimaatverandering aan te pakken en duurzame ontwikkeling te stimuleren;

constaterende, dat de noodzaak tot het stimuleren van de productie en consumptie van duurzame eiwitten geen onderdeel uitmaakt van de voorgenomen Nederlandse inzet tijdens de High Level Conference van de FAO van 3 tot 5 juni in Rome;

verzoekt de regering de productie en consumptie van duurzame eiwitten onderdeel te maken van de Nederlandse inzet tijdens de FAO-conferentie en zich ervoor in te spannen dat deze aspecten worden opgenomen en verder uitgewerkt in de politieke verklaring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV