Motie Thieme: orga­niseer maat­schap­pelijk debat over over­heids­in­vloed op consumptie


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het PBL voorstelt om een geïnformeerde discussie tussen overheid en burger te starten over vragen als: “Welke normen wil de samenleving hanteren voor dierenwelzijn? Mag de overheid consumenten aansporen om minder vlees te eten, en in hoeverre mag de overheid zich bemoeien met wat er bij de consument op het bord ligt?”

verzoekt de regering, dit maatschappelijke debat te organiseren en daarbij ook inzicht te geven in de consequenties van eventuele maatschappelijke keuzes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, ChristenUnie, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, VVD, PvdA, CDA, D66, 50+, SGP, Bontes