Motie Thieme C.S.: mest­pro­duc­tie­rechten die gemoeid zijn met de warme sanering van de varkens­hou­derij ook daad­wer­kelijk uit de markt te nemen


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet 200 miljoen euro uittrekt voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden,

verzoekt de regering de mestproductierechten die gemoeid zijn met de warme sanering van de varkenshouderij ook daadwerkelijk uit de markt te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme

Asscher (PvdA)
Roemer (SP)
Klaver (GroenLinks)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen