Motie Thieme c.s.: koppel aan bedrijfs­over­na­me­fonds de voor­waarde dat biodi­ver­siteit niet onder druk wordt gezet


21 september 2018

Voorzitter,

Het kabinet maakt 75 miljoen euro vrij om ervoor te zorgen dat jonge boeren gemakkelijker een bedrijf kunnen overnemen en kunnen investeren in het toekomstbestendig maken hiervan.

Gezien de duurzaamheidsopgave waar de landbouw voor staat, kunnen overheidsinvesteringen in de landbouw in deze tijd niet meer los staan van een noodzakelijke verduurzamingsslag.

Daarom de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering 75 miljoen euro uittrekt voor een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren,

overwegende, dat het kabinet schrijft dat het niet langer zo mag zijn dat de landbouw de biodiversiteit onder druk zet,

verzoekt de regering om aan het toekennen van middelen uit het bedrijfsovernamefonds voor de landbouw de voorwaarde te koppelen dat het over te nemen bedrijf een vorm van landbouw betreft die de biodiversiteit niet onder druk zet, dan wel wordt omgeschakeld naar dit type landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Klaver
Marijnissen
Asscher
Kuzu


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie om decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten in een duidelijk raamwerk te oormerken

Lees verder

Motie Thieme voor btw-verhoging op vlees en zuivel en btw-verlaging op groente en fruit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer