Motie Thieme: haal de vos van de vrij­stel­lings­lijst


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vos een beschermde diersoort is in de Flora- en faunawet en de toekomstige Wet natuurbescherming;

constaterende dat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat, wat betekent dat er gedurende het gehele jaar overal in Nederland afschot mag plaatsvinden, zonder dat hoeft te worden aangetoond dat er in een gebied schade is;

constaterende dat de Wet natuurbescherming overdracht van de regie over het natuurbeleid aan de provincies beoogt,

verzoekt de regering de vos van de vrijstellingslijst te halen,

en gaat over tot orde van de dag,

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen