Motie Thieme: syste­ma­tisch monitoren en regi­streren van dieren­wel­zijns­risico's door de NVWA


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering heeft geconcludeerd dat de informatie over dierenwelzijnsrisico’s ontbreekt doordat er niet systematisch gemonitord en geregistreerd wordt,

constaterende dat dit de toezichthoudende taak van de NVWA bemoeilijkt,

overwegend dat toezicht effectief moet zijn,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak zodat de de NVWA dierenwelzijnsrisico’s systematisch kan gaan monitoren en registreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen