Motie Thieme: geen belas­ting­korting meer voor groot­ver­bruikers van fossiele energie


3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aantal bedrijven forse overheidssteun ontvangt, omdat ze als grootverbruiker van fossiele brandstoffen in grote mate zijn vrijgesteld van energiebelasting,

gelet op de absolute noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de aarde leefbaar te houden,

verzoekt de regering, in de herziening van het belastingstelsel, mee te nemen dat energie intensieve bedrijven niet langer vrijgesteld worden van energiebelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet