Motie Thieme c.s. over de verdere ontwik­keling van een duurzame en dier­vrien­de­lijke rund­vee­hou­derij


13 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de rundveehouderij binnen de landbouwsector de grootste bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen;

van mening, dat bij verdere verduurzaming van de veehouderij, zoals bedoeld met het burgerinitiatief, de rundveehouderij niet buiten beschouwing mag blijven;

verzoekt de regering de verdere ontwikkeling van een duurzame en diervriendelijke rundveehouderij op te nemen bij het vervolg op het burgerinitiatief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD