Motie Ouwehand c.s. over het voor­leggen van de Neder­landse imple­men­tatie van de Europese trans­port­ver­or­dening aan de Europese commissie


11 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de Europese transportverordening (EG nr. 1/2005) de verplichting spreekt dat bij het inladen van dieren voor vergunningsplichtige transporten een keuringsarts aanwezig dient te zijn om de verplichte formulieren naar waarheid te kunnen invullen en ondertekenen;

constaterende, dat in het huidige Nederlandse beleid deze zogenoemde klepcontrole niet in alle gevallen hoeft te worden uitgevoerd, maar alleen verplicht is bij transporten waarbij dieren worden ingeladen op verzamelplaatsen;

overwegende, dat de Nederlandse regering hiermee mogelijk handelt in strijd met de verordening;

van mening, dat Nederland zich ten minste moet committeren aan de Europese minimumnormen voor de controle op het welzijn van dieren die getransporteerd worden, mede uit het oogpunt van het door het kabinet voorgestane Europese level playing field;

van mening, dat duidelijkheid over een correcte implementatie van de verordening dringend gewenst is;

verzoekt de regering om de huidige Nederlandse implementatie van de Europese Transportverordening (EG nr. 1/2005) ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissie en daarbij expliciet te vragen of het ontbreken van een keuringsarts bij het opladen van dieren voor transport in strijd is met de verordening en de Kamer hierover binnen een maand te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD