Motie Teunissen over niet akkoord gaan met een nieuw GLB zolang dit niet in lijn is met Parij­s­ak­koord en de Vogel- en habi­ta­trichtlijn


17 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de EU-subsidiering van onder meer de melkveehouderij en de intensieve akkerbouw leidt tot grootschalig biodiversiteitsverlies;

overwegende, dat het EU-beleid op alle terreinen moet voldoen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs;

overwegende, dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een derde van het EU-budget omvat en daarmee een belangrijk sturingsinstrument vormt;

constaterende, dat het huidige voorstel voor de herziening van het GLB geen concrete, bindende doelstellingen bevat voor de bescherming van klimaat en biodiversiteit en vervuilende vormen van landbouw voor een groot deel ongemoeid laat;

verzoekt de regering om niet akkoord te gaan met een voorstel voor een nieuw GLB zolang dit niet in lijn is met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en de Vogel- en habitatrichtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, BIJ1, DENK, D66, GroenLinks, Volt, PvdA, Den Haan

Tegen

CDA, SGP, VVD, BBB, FVD, CU, JA21, PVV, Van Haga