Motie: stel dashboard van indi­ca­toren vast voor meten brede welvaart en geef deze plek in miljoe­nennota en begro­tingen


28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Bruto Binnenlands Product een te beperkte grondslag vormt om de mate van welvaart en welzijn te meten,

overwegende dat het uitdrukken van onze zorgen, verlangens en ontwikkelingen in louter geld, een te eenzijdig economisch perspectief zou vormen, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen,

spreekt uit het kabinet te verzoeken een set van indicatoren samen te stellen die de ontwikkeling van welvaart en welzijn in brede zin weergeven, inclusief de houdbaarheid daarvan voor komende generaties.

spreekt tevens uit het kabinet te verzoeken in de miljoenennota en in de begrotingen de verwachte gevolgen van het te voeren beleid op deze welvaartsindicatoren weer te geven en hierop te reflecteren in de jaarverslagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme
Voortman
Bruins


Status

Aangehouden

Voor

Tegen