Motie over het verbod op discri­mi­natie betrekken bij de kwali­teits­eisen voor uitzend­bu­reaus


1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meermaals is gebleken dat uitzendbureaus medewerking verlenen aan discriminatie op bestelling;

van mening dat uitzendbureaus die zich schuldig maken aan discriminatie stevig moeten worden aangepakt middels een boete of door hen van de markt te halen;

constaterende dat de regering bezig is om kwaliteitseisen te stellen aan uitzendbureaus, conform de motie-Bruins c.s. over voorstellen om malafide uitzendbureaus tegen te gaan (35359, nr. 20);

verzoekt de regering het verbod op discriminatie te betrekken bij de kwaliteitseisen voor uitzendbureaus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen, Asscher, Klaver en Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FVD, Van Haga