Motie Ouwehand: waarborg herken­baarheid van genetisch gema­ni­pu­leerde producten


27 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Kamer op 23 februari 2017 in meerderheid heeft uitgesproken dat veiligheid en keuzevrijheid als pijler van het biotechnologiebeleid in stand moeten worden gehouden (motie -Ouwehand/Smaling, Kamerstuk 27428-337), en (dus) ook in meerderheid heeft uitgesproken dat eindproducten van veredelingstechnieken waarbij op DNA-niveau is ingegrepen als zodanig herkenbaar moeten zijn (motie-Ouwehand, Kamerstuk 27428-338);

Constaterende dat gebrekkige etikettering van genetisch gemanipuleerde producten leidt tot een forse inperking van de keuzevrijheid van boeren, telers en consumenten,

Constaterende dat de Nederlandse regering van plan is om ambtenaren tijdens de conferentie ‘Modern Biotechnologies in Agriculture – Paving the way for responsible innovation’ (28 september 2017) een visie te berde te brengen over hoe nieuwe veredelingstechnieken beoordeeld zouden moeten worden, waaronder technieken waarbij op DNA-niveau is ingegrepen,

Verzoekt de regering zich bij de visie die zij tijdens deze conferentie naar voren wil laten brengen te baseren op de door de Kamer aangenomen moties die zich uitspreken voor behoud van keuzevrijheid en herkenbaarheid van veredelingstechnieken waarbij op DNA-niveau is ingegrepen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen