Motie Ouwehand voor parle­men­taire enquête naar het func­ti­o­neren NVWA


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in de afgelopen elf jaar vele rapporten zijn verschenen waaruit blijkt dat er zeer ernstige tekortkomingen zijn in de inrichting en de uitvoering van het toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid,

constaterende, dat verbeterplannen en reorganisaties daar geen enkele verbetering in hebben gebracht,

spreekt uit dat er een parlementaire enquête moet komen naar het functioneren van de NVWA;

verzoekt het presidium, nog dit kalenderjaar jaar voorstellen te doen over de opzet en de vorm van dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen