Motie Ouwehand: verklein veestapel en voorkom mest­fraude


6 december 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat uit analyses van zowel het Planbureau voor de Leefomgeving als de Nationale Politie blijkt dat een mestoverschot als gevolg van een te hoog aantal dieren in de veehouderij een structurele en nauwelijks te bestrijden veroorzaker is van mestfraude,

Verzoekt de regering haar aanpak van mestfraude te baseren op het wegnemen van de structurele fraudedruk die het gevolg is van te hoge aantallen dieren en bijbehorende mestoverschotten in Nederland,

En gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FVD