Motie Ouwehand: verdere aanscherping van de voor­waarden voor het uitvoeren van expe­ri­menten op niet-mense­lijke primaten


5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dierproeven op apen zo snel als mogelijk moeten worden uitgefaseerd,

constaterende, dat het gebruik van niet-menselijke primaten in de gewijzigde Europese richtlijn (2010/63/EU) verboden wordt, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, maar dat deze voorwaarden nog steeds het gebruik van apen toestaan voor proeven die niet gericht zijn op ernstige ziekten bij de mens,

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een verdere aanscherping van de voorwaarden voor het uitvoeren van experimenten op niet-menselijke primaten, zodanig dat er geen dierproeven meer op niet-menselijke primaten mogen worden uitgevoerd als die niet zijn gericht op gezondheidsondermijnende of mogelijk levensbedreigende ziekten bij de mens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA