Amen­dement: jacht en afschot op het Kroon­domein niet finan­cieren uit algemene middelen


4 december 2013

Amendement op de begrotingsstaten van de Koning (I) voor het jaar 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt te gewijzigd:

I

In artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 632 (x € 1.000).

II

In het artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 632 (x € 1.000).

Toelichting

Op het Kroondomein wordt met publiek geld het doden van dieren in de vorm van jacht (artikel 31 e.v. van de Flora- en Faunawet) of afschot (art. 65, 67 en 68 Ffw e.v.) gefinancierd. Hiertoe zijn 6 jagers aangesteld voor € 347.200 die gebruik maken van terreinwagens (á € 90.000) en ander materieel, reiskosten en opleidingen (á € 10.000). Daar bovenop worden wegen en wildroosters onderhouden door het departement Faunabeheer (á € 185.000). De totale kosten bedragen 632.200 euro per jaar.

De indiener is van mening dat het afschot door de Koning of andere gerechtigde jagers/faunabeheerders (artikel 6 inzake het Genot van de Jacht, Wet financieel Statuut Koninklijk Huis) niet gefinancierd dient te worden uit algemene middelen. De functionele uitgaven van de Koning inzake de Kroondomeinen beheer dienen daarom exclusief ingezet te worden ten behoeve van de inrichting (evt. wildkeringen e.d.) en onderhoud van het Kroondomein.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, D66, 50+, Bontes

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand: niet de economische waarde laten leiden bij natuurbescherming

Lees verder

Motie Ouwehand: verdere aanscherping van de voorwaarden voor het uitvoeren van experimenten op niet-menselijke primaten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer