Motie Ouwehand/Vendrik over het hoogst mogelijke ambi­tie­niveau voor biodi­ver­siteit


11 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat biodiversiteit geldt als kritisch natuurlijk kapitaal omdat het van onvervangbare waarde is voor het leven op aarde;

overwegende, dat het verlies aan biodiversiteit nauw samenhangt met klimaatverandering en dat dit door de gezamenlijke planbureaus is aangemerkt als veruit het belangrijkste duurzaamheidsprobleem van onze tijd;

overwegende, dat het doel om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen niet wordt gehaald en dat als gevolg daarvan veel ecosystemen het "point of no return" gaan bereiken of zelfs al hebben bereikt;

overwegende, dat het verlies aan biodiversiteit Europa jaarlijks 50 mld. kost;

van mening, dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de noodzaak en de wil om de nu nog resterende biodiversiteit te behouden en te versterken voor de toekomst;

verzoekt de regering zich krachtig en zonder voorbehoud uit te spreken voor het hoogst mogelijke ambitieniveau bij de onderhandelingen over een nieuw Europees biodiversiteitsdoel voor 2020 en een lange termijnvisie voor 2050,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV