Motie Ouwehand/Van Velzen over ontwik­keling van een centraal infor­ma­tie­systeem


25 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het rapport Ā«Het product biodiversiteitĀ» (WNF, 2007) uitwijst dat transparantie en toegankelijkheid van informatie over de handel in flora en fauna cruciaal zijn om handelslijnen te kunnen volgen, de effectiviteit van het beleid te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen bepalen;

constaterende, dat diverse partijen betrokken bij de CITES-handhaving, waaronder maatschappelijke organisaties, hebben aangegeven dat de transparantie en onderlinge informatie-uitwisseling verre van optimaal zijn;

verzoekt de regering een plan van aanpak te ontwikkelen om de transparantie te bevorderen;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken voor het ontwikkelen van een centraal informatiesysteem dat voor alle betrokken partijen toegankelijk is, met daarin gegevens over de omvang van de handel in flora en fauna, gegevens over inbeslagnames en over de afhandeling van strafzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Van Velzen over verplichte preventieve vaccinatie van pluimvee tegen H5N1

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Velzen over aanpak van de fraudegevoeligheid van het huidige vergunningensysteem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer