Motie Ouwehand/Van Gent over het ontmoe­digen van de vestiging van mega­stallen


3 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat megastallen een snelle verspreiding van infectieziekten in de hand werken en dat virussen sneller kunnen muteren;

constaterende, dat megastallen een groter risico voor de volksgezondheid en diergezondheid kunnen vormen dan gangbare bedrijven;

van mening, dat bij ontwikkelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor mensen, dieren en hun leefomgeving, het voorzorgsprincipe als uitgangspunt dient te worden genomen;

verzoekt de regering om de ontwikkeling en vestiging van megastallen te ontmoedigen;

verzoekt de regering voorts om een wettelijk kader te ontwikkelen aan de hand waarvan decentrale overheden de vestiging van megabedrijven binnen de eigen grenzen tegen kunnen gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over onderzoek naar maatschappelijke kosten door vervuiling

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Gent over inspraak van burgers in het besluitvormingsproces over de vestiging van megastallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer