Motie Ouwehand/Van Gent over de Neder­landse inzet tijdens de FAO-confe­rentie over voed­sel­ze­kerheid


23 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de FAO begin juni een conferentie organiseert over voedselzekerheid, waaraan de Nederlandse regering zal deelnemen;

overwegende, dat de minister van LNV in dit kader heeft aangegeven, vooral geinteresseerd te zijn in de problematiek rondom biobrandstoffen, maar dat de voedselzekerheiddiscussie veel verder strekt dan deze problematiek;

van mening, dat de Kamer zich moet kunnen uitspreken over de Nederlandse inzet tijdens de conferentie;

verzoekt de regering om de voedselzekerheiddiscussie in brede zin te benaderen en haar inzet, standpunten en thema's in het kader van de FAO-conferentie over voedselzekerheid tijdig aan de Kamer kenbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, SGP, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV