Motie Ouwehand over een warme sanering van de mossel­vis­se­rij­sector


8 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Waddenzee een uniek natuurgebied is van internationaal belang en als zodanig adequate bescherming behoeft;

overwegende, dat de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat bescherming van de kwetsbare flora en fauna in de Waddenzee niet of nauwelijks verenigbaar is met economische exploitatie;

constaterende, dat de vergunningverlening voor het opvissen van mosselzaad door de minister van LNV onverantwoord is gebleken en dat de minister heeft verzuimd, de mosselsector in een tijdig stadium helderheid te verschaffen over zijn toekomstperspectief;

verzoekt de regering een plan van aanpak te ontwikkelen voor een warme sanering van de mosselvisserijsector en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD