Motie Ouwehand/Van Gent over aanhouding van het inte­rim­toet­sings­kader ammoniak


13 februari 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ondanks 20 jaar ammoniakbeleid tot op heden meer dan 80% van de Nederlandse natuur ernstig tot zeer ernstig te lijden heeft onder overmatige ammoniakdeposities, waaronder begrepen de Natura 2000-landgebieden;
constaterende, dat de minister beoogt, vergunningen te verlenen voor de veehouderijbedrijven op basis van het interimtoetsingskader ammoniak;
overwegende, dat daarmee onherroepelijke vervuilingsrechten worden vergeven, terwijl gelijktijdig nog onvoldoende voorzien wordt op welke wijze de ammoniakdeposities op de Natura 2000-gebieden tot aanvaardbare proporties worden teruggebracht, conform Europese richtlijnen;
overwegende, dat het in een later stadium uitkopen van vergunde rechten potentieel een uiterst kostbare zaak betreft;
verzoekt de regering de afkondiging van het interimtoetsingskader ammoniak aan te houden totdat meer duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de instandhouding van de Natura 2000-gebieden zal worden gerealiseerd,
zodat voorkomen wordt dat in de interimperiode vergunningen worden verleend die daarna financieel gecompenseerd moeten worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Thieme over een verbod op het voeren van grote, ongedomesticeerde hoefdieren

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Gent over het budget voor luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer