Motie Ouwehand/Van Gent over het budget voor lucht­wassers


13 februari 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de noodzaak vervuilende ammoniakemissies en -deposities reeds meer dan 20 jaar bekend is bij zowel de overheid als de veehouderijsector;
constaterende, dat de regering het budget voor luchtwassers wil verdubbelen tot 50 mln;
overwegende, dat dit een vorm is van bedrijfssubsidiƫring die strijdig is met het principe "de vervuiler betaalt";
verzoekt de regering af te zien van deze beoogde besteding van gemeenschapsgeld, en de bedrijfssector deze milieu-investeringen zelf te laten opbrengen conform het principe "de vervuiler betaalt",
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD