Motie Ouwehand: teelt­voorstel gentech verbe­teren zodat lidstaten gentech echt kunnen verbieden


10 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorstel van de Europese Commissie, om lidstaten zelf te laten besluiten over de teelt van gengewassen op hun grondgebied, in theorie mogelijkheden biedt om beperkingen te stellen, maar dat maatregelen in de praktijk grote kans lopen te stranden omdat de Europese Commissie en haar adviesorganen elke grond voor een aangekondigde beperking kunnen afkeuren,

concluderend, dat het voorstel van de Europese Commissie over de teelt van gengewassen het risico in zich draagt dat de autonomie van lidstaten slechts schijn is, in plaats van deze bevoegdheid ook daadwerkelijk tot stand te brengen,

verzoekt de regering niet in te stemmen met het teeltvoorstel totdat daadwerkelijk is geborgd dat lidstaten zelfstandig, en te allen tijde, beperkingen kunnen stellen aan de teelt van gengewassen op hun grondgebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks, SGP

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, CU, 50+, GrBvK, VanVliet