Motie Ouwehand perspectief dier en soort­eigen gedrag leidend in 2022


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het tweede paarse kabinet als het kabinet-Balkenende IV voor het welzijn van dieren in de veehouderij als doel stelde om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn,

overwegende, dat het kabinet in de kringloopnota voor de landbouw stelt dat het dierenwelzijn moet worden “meegewogen” in beleidsvoornemens, plannen en voorstellen,

verzoekt de regering, concretere voorwaarden te stellen aan dierenwelzijn in de verdere uitwerking en uitvoering van de nota voor kringlooplandbouw,

verzoekt de regering, daarbij het doel om in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn in de veehouderij vast te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen