Motie Ouwehand over tegen een asso­ci­a­tie­verdrag met Mexico stemmen


23 juni 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Commissie en Mexico tot een associatieakkoord zijn gekomen waarbij landbouwtarieven grotendeels worden afgeschaft en waarin bovenstatelijke investeringsbescherming (ICS) wordt opgenomen,

Overwegende dat van Nederlandse boeren verlangd wordt dat zij een bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis, en dat het niet eerlijk is om hen keer op keer bloot te stellen aan concurrenten uit derde landen die onder lagere standaarden kunnen produceren,

Verzoekt de regering de Europese Commissie te laten weten dat Nederland in ieder geval tegen een associatieakkoord met Mexico zal stemmen waarbij tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen in de landbouw worden verlaagd en waarin ICS is opgenomen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen