Motie Ouwehand over slechts een vergunning afgeven indien wordt voorzien in een bewezen deug­de­lijke alter­na­tieve vistrap


13 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de visstand en de diversiteit aan vissoorten onder druk staan en wetende dat huidige constructies zoals stuwen en gemalen daaraan bijdragen;

constaterende, dat Nederland zich internationaal heeft verplicht om migratiemogelijkheden voor vissen te verbeteren en dat zowel Nederland als omliggende landen al veel hebben geïnvesteerd om trekvissen te herintroduceren en te beschermen;

overwegende, dat er sinds 2008 een bekkenvistrap bij Borgharen ligt van 3,1 mln. die de migratiemogelijkheden van vissen ten goede komt, maar dat deze zal sneuvelen voor de aanleg van de geplande waterkrachtcentrale;

overwegende, dat er in de vergunningaanvraag voor de waterkrachtcentrale een veel kleinere vistrap wordt voorgesteld die volgens huidige inzichten minder effectief lijkt te zijn en dat bovendien een visgeleidingssysteem zal worden aangelegd waarvan de testresultaten tot nu toe zeer teleurstellend zijn;

overwegende, dat het nu voorliggende voorstel voor de waterkrachtcentrale daardoor tot een verslechtering leidt van de migratiemogelijkheden van vissen en dus in strijd is met de Kaderrichtlijn Water;

verzoekt de regering slechts een vergunning af te geven voor de aanleg van een waterkrachtcentrale bij Borgharen indien wordt voorzien in een bewezen deugdelijke alternatieve vistrap met eenzelfde effectiviteit als de huidige bekkenvistrap voor de stroomopwaartse migratie en indien wordt voorzien in een bewezen werkend visgeleidingssysteem voor de stroomafwaartse migratie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD