Motie Ouwehand over poten­tiële conflicten tussen milieu-, klimaat- en dieren­wel­zijns­ver­be­te­ringen in kaart brengen


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het proces naar een duurzame veehouderij verbeteringen op het gebied van milieu en klimaat op gespannen voet (kunnen) staan met verbeteringen op het terrein van dierenwelzijn en omgekeerd;

constaterende, dat de potentiële spanning tussen milieu-, klimaat- en dierenwelzijnsverbeteringen nog onvoldoende in kaart zijn gebracht en dat een afwegingskader ontbreekt;

van mening, dat inzicht in deze potentiële spanningen van belang is en een afwegingskader kan helpen, het beleid naar een duurzame veehouderij verder vorm te geven;

verzoekt de regering de potentiële conflicten tussen milieu-, klimaat- en dierenwelzijnsverbeteringen in kaart te brengen en een conceptafwegingskader op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD