Motie Ouwehand over oormerken van 5% van de FES-gelden voor Life Sciences & Health


21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet in het kader van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) 500 mln. beschikbaar heeft voor projecten op het domein kennis, innovatie en onderwijs en dat het kabinet uit deze enveloppe een investering heeft voorgesteld van 81 mln. in Life Sciences & Health;

overwegende, dat binnen de Life Sciences vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (3V-onderzoek) een steeds belangrijker wordend (internationaal) onderzoeksterrein vormt, maar dat verreweg het grootste deel van het Nederlandse onderzoekspotentieel tot nu toe onbenut blijft;

van mening, dat vanwege de beoogde daling van het aantal dierproeven, de beter toepasbare kennis voor de gezondheid van de mens en de verlaging van de administratievelastendruk investeringen in 3V-onderzoek, zoals het ASAT-project (Assuring Safety without Animal Testing) zeer gewenst zijn;

verzoekt de regering minimaal 5% van de FES-gelden voor de Life Sciences & Health te oormerken voor versterking van de kennisinfrastructuur op het gebied van alternatieven voor dierproeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD