Motie Ouwehand over krimp van de veestapel als instrument


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 75% van de natuurgebieden de stikstofdepositie te hoog is om de aanwezige natuurwaarden adequaat te beschermen en dat een forse inspanning nodig is om de kritische depositiewaarde te bereiken;

overwegende, dat een krimp van de veestapel een effectieve maatregel kan zijn om dit doel dichterbij te brengen, maar nu nog geen duidelijk onderdeel uitmaakt van een instrumentarium van het ammoniakbeleid;

verzoekt de regering een krimp van de veestapel als instrument op te nemen in het ammoniakbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV