Motie Ouwehand over doel­stel­lingen voor een transitie naar de consumptie van duurzaam gepro­du­ceerde eiwitten


9 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de kabinetsbrede aanpak Duurzame ontwikkeling wordt erkend dat de productie van dierlijke eiwitten (vlees en zuivel) een groot beslag legt op het ecosysteem, onder meer door ruimtebeslag, effecten op de biodiversiteit, grootschalig gebruik van water en broeikasgasemissies;

voorts constaterende, dat uitlatingen van de betrokken bewindslieden erop wijzen dat er binnen het kabinet verschillen bestaan in de vertaling van deze problematiek naar concrete doelstellingen;

verzoekt de regering deze onduidelijkheden weg te nemen en heldere doelstellingen te formuleren voor een transitie naar de consumptie van duurzaam geproduceerde eiwitten die bijdraagt aan de (mondiale) welvaart, voedselzekerheid en blijft binnen de draagkracht van het ecosysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV