Motie Ouwehand over intrekking van de Crisis- en herstelwet


17 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

ervan overtuigd dat de voorliggende crisiswet niet zal bijdragen tot een duurzaam herstel van de economie en per saldo niet bijdraagt aan duurzaamheid;

overwegende, dat het wetsvoorstel onaanvaardbare gevolgen heeft voor natuur, milieu, biodiversiteit, de rechtsbescherming en de democratische rechtsstaat;

overwegende, dat het wetsvoorstel op diverse punten strijdig is met Europees recht;

verzoekt de regering de Crisis- en herstelwet in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD