Motie Ouwehand over het vermin­deren van het gebruik van gevaar­lijke bestrij­dings­mid­delen


11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bestrijdingsmiddelen toegelaten zijn en gebruikt worden waarvan de werkzame stoffen geclassificeerd zijn als zeer giftig, moeilijk biologisch afbreekbaar, kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting of hormoonverstorend, die zich ophopen in de voedselketen, of die het DNA van mensen kunnen beschadigen,

overwegende dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in haar Toekomstvisie gewasbescherming voor 2030 stelt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 2030 zo veel mogelijk moet worden voorkomen,

overwegende dat dat van groot belang is en zeker vastgelegd dient te worden voor de meest gevaarlijke middelen,

verzoekt de regering wettelijk te borgen dat het gebruik van de meest gevaarlijke chemische bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid van mensen en dieren[1] in 2025 met 50% is verminderd ten aanzien van 2019, en in 2030 met 95% is verminderd ten aanzien van 2019,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

[1] Bestrijdingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten die voldoen aan de criteria van de punten 3.6.2 tot en met 3.6.5 en 3.8.2 van bijlage II bij verordening (EG) 1107/2009, of die overeenkomstig de criteria van punt 4 van die bijlage voor vervanging in aanmerking komen.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over het verbieden van de nertsenfokkerij vanaf 2021

Lees verder

Motie Van Raan: neem extra klimaatmaatregelen om Urgendadoel met zekerheid te halen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer