Motie Ouwehand over het uit de markt halen van de over­tollige dier­rechten


22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ondanks de invoering van dierrechten Nederland nog steeds kampt met een groot mestoverschot, met ernstige gevolgen voor milieu en natuur;

concluderende, dat het huidige beleid ten aanzien van dierrechten niet effectief is;

verzoekt de regering het plafond van dierrechten te koppelen aan de mogelijkheden voor verantwoorde mestafzet binnen Nederland;

verzoekt de regering de overtollige dierrechten uit de markt te halen en hiervoor dekking te zoeken binnen de Reconstructiegelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD