Motie Ouwehand over het advies van de Tech­nische Commissie Bodem inzake het toela­tings-en emis­sie­beleid


22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van LNV de Technische Commissie Bodem (TCB) opdracht heeft gegeven, advies uit te brengen over nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied;

constaterende, dat de TCB concludeert dat het huidige toelatingsbeleid voor biociden, geneesmiddelen en chemicaliƫn onvoldoende garantie geeft om nieuwe verontreinigingen in het milieu en in de bodem te voorkomen en dat zij adviseert, extra maatregelen op te nemen in het beleid;

verzoekt de regering het advies van de Technische Commissie Bodem inzake het toelatings- en emissiebeleid op te volgen en voorstellen hiervoor binnen zes maanden aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, SGP, VVD