Motie Ouwehand over het integraal opnemen van dieren­welzijn in duur­zaam­heids­cri­teria


4 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het kabinet beleid ontwikkelt voor duurzaam inkopen
door de overheid;
overwegende, dat de Kamer een motie (26 485, nr. 50) heeft aangenomen
waarin dierenwelzijn onderdeel wordt gemaakt van het MVO-beleid van
de regering;
constaterende, dat dierenwelzijn desondanks nog geen vast onderdeel
uitmaakt van de duurzaamheidscriteria;
verzoekt de regering in de eerstvolgende voortgangsrapportage Duurzaam
Inkopen aan te geven of en, zo ja, op welke wijze dierenwelzijn integraal
kan worden opgenomen in de duurzaamheidscriteria,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, GL, D66, PVDD, VVD, CU, SGP, CDA

Tegen

LVER, PVV