Motie Ouwehand over een stand-still voor de subsi­die­ver­lening voor emis­siearme stal­sys­temen en andere emis­sie­re­du­ce­rende tech­nieken in de veehou­derij


21 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 45% van de stikstofuitstoot in Nederland afkomstig is uit de veehouderij,

constaterende, dat een forse reductie nodig is van de stikstofuitstoot,

constaterende, dat het kabinet vol inzet op technologie om de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof, ammoniak en methaan uit de veehouderij te beperken,

constaterende, dat onder andere de Algemene Rekenkamer concludeert dat het effect van technieken om uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen vaak wordt overschat, waardoor steeds weer aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen de milieugrenzen te blijven,

verzoekt de regering een stand-still af te kondigen voor de subsidieverlening voor emissiearme stalsystemen en andere emissiereducerende technieken in de veehouderij totdat duidelijk is hoe het terugbrengen van de stikstofuitstoot zal worden aangepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen