Motie Ouwehand over een plan van aanpak voor de opvang van zwervend aange­troffen gezel­schaps­dieren


24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de overheidsverantwoordelijkheid voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren minimaal is ingevuld middels de gemeentelijke bewaarplicht van veertien dagen;

constaterende, dat een eenduidige invulling van deze gemeentelijke plicht ontbreekt, evenals zicht op de naleving hiervan;

overwegende, dat de opvangcentra voor gezelschapsdieren structureel te kampen hebben met capaciteitstekorten en een gebrek aan financiƫle middelen, huisvestingsproblemen en personele onderbezetting;

overwegende, dat opvangcentra veel tijd en energie moeten besteden aan het maken van (financiƫle) afspraken met gemeenten en de administratieve lasten die zijn gemoeid met het uitvoeren hiervan;

overwegende, dat de problematiek rondom dierennoodhulp gemeentegrensoverschrijdend is;

verzoekt de regering te komen tot een plan van aanpak voor de opvang van gezelschapsdieren en voor het terugdringen van de toestroom van zwervend aangetroffen dieren en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, VVD