Motie Ouwehand over concrete en afre­kenbare doel­stel­lingen in verband met het houden van gezel­schaps­dieren


24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering in haar beleid ten aanzien van het voorkomen van ondoordachte aanschaf van gezelschapsdieren, het dumpen van dieren en het ontstaan van zwerfdierenpopulaties uitsluitend inzet op voorlichting gericht op kennisontwikkeling en gedragsbeïnvloeding bij (toekomstige) huisdierbezitters;

overwegende, dat voorlichting als beleidsinstrument alleen dan effectief kan zijn wanneer een nulmeting plaatsvindt, waarbij informatiebehoefte en attituden worden vastgesteld en dat de effectiviteit alleen dan kan worden gemeten, wanneer vooraf doelstellingen worden geformuleerd ten aanzien van bereik en de beoogde gedragseffecten;

verzoekt de regering concrete en afrekenbare doelstellingen te formuleren voor dit beleidsonderdeel ten aanzien van gezelschapsdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, CU

Tegen

CDA, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD