Motie Ouwehand over een parle­men­taire enquête naar het toezicht op de vee- en vlees­sector en het func­ti­o­neren van de NVWA


18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de afgelopen elf jaar vele rapporten zijn verschenen waaruit blijkt dat er zeer ernstige tekortkomingen zijn in de inrichting en de uitvoering van het toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid;

constaterende dat verbeterplannen en reorganisaties daar geen enkele verbetering in hebben gebracht;

spreekt uit dat er een parlementaire enquête moet komen naar het toezicht op de vee- en vleessector en het functioneren van de NVWA;

verzoekt het Presidium voorstellen te doen over de opzet en de vorm van dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL