Motie Ouwehand over een ambi­ti­euzer streven ten aanzien van de daling van het aantal proef­dieren


19 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vermindering van dierproeven en stimulering van alternatieven een opdracht is die in de Wet op de dierproeven is geformuleerd;

constaterende, dat in het VWS-jaarverslag 2006 de langetermijndoelstelling voor het gebruik van het aantal proefdieren is gesteld op 600.000 dieren per jaar;

overwegende, dat dit een minimale daling betreft ten opzichte van het aantal dieren dat volgens de meest recente VWA-rapportages in 2005 nog is gebruikt;

verzoekt de regering een ambitieuzer streven ten aanzien van de daling van het aantal proefdieren te formuleren en dit streefcijfer op te nemen in de VWS-begroting voor 2008,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD, PVV

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP