Motie Ouwehand over de afwach­tende houding bij herziening van de Europese Dier­proeven­richtlijn


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er ruim zes jaar is gesproken over een herziening van de Europese Dierproevenrichtlijn (86/609/EEG) en de Kamer regelmatig bij het kabinet heeft geïnformeerd naar de voortgang;

constaterende, dat de Nederlandse regering desondanks een afwachtende houding heeft aangenomen ten aanzien van deze herziening, en pas een kabinetsinzet heeft geformuleerd nadat het voorstel van de Europese Commissie gereed was, er in het Europees Parlement al beraadslagingen hadden plaatsgevonden over het herzieningsvoorstel en er zelfs al gestemd was over de ingediende amendementen;

voorts constaterende, dat de inzet van het Nederlandse kabinet vooral gericht bleek op harmonisatie van bestaande regelgeving tussen lidstaten en nauwelijks getuigt van enige ambitie voor het verbeteren van de (inter)nationale bescherming van proefdieren;

overwegende, dat het kabinet zelf zegt binnen Europa een voortrekkersrol te willen spelen op het gebied van de bescherming van proefdieren, de terugdringing van het aantal dierproeven en het ontwikkelen van alternatieven;

van mening, dat de herziening van de Dierproevenrichtlijn een uitgelezen kans bood, deze voortrekkersrol gestalte te geven;

spreekt haar teleurstelling uit over de afwachtende houding en weinig ambitieuze inzet van de regering bij de herziening de Europese Dierproevenrichtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme over instellen van een commissie dierenwelzijn

Lees verder

Motie Ouwehand over het voorstel voor verlaging van het vangstquotum voor geassocieerde visbestanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer